PEJABAT PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH

 

 1. Wakil Jabatan Pendidikan Negeri di peringkat daerah;
 2. Memantau dan memastikan program pembangunan fizikal, sosial, kemanusiaan dan kerohanian di peringkat daerah;
 3. Memantau dan memastikan program ikhtisas, bagi meningkatkan kecekapan staf;
 4. Mengendali, mengurus dan mengawal keperluan kewangan dan perbelanjaan tahunan bagi PPD dan sekolah-sekolah;
 5. Menyelia aktiviti-aktiviti pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran di sekolah-sekolah;
 6. Mengawal disiplin, tatatertib dan etika kerja penyelia, pengetua, guru besar, guru-guru dan kakitangan bukan guru;
 7. Mengurus, mentadbir perkhidmatan dan kebajikan pegawai-pegawai PPD, guru-guru dan staf bukan guru;
 8. Memberi pimpinan dan bimbingan ikhtisas kepada pegawai-pegawai PPD, pengetua/guru besar dan staf bukan guru;
 9. Memantau dan memastikan program untuk meningkatkan lagi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dan prestasi akademik di semua peringkat;
 10. Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum Daerah dan Panel Mata Pendidikan Daerah;
 11. Memantau dan memastikan program Sukan, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid di peringkat daerah;
 12. Memastikan pelaksanaan perkara-perkara mengenai hal ehwal murid/disiplin/moral supaya mengikut peraturan yang ditetapkan oleh KPM/JPN.

 

 

UNIT PENGURUSAN SEKOLAH

 

 1. Menyelia pengurusan dan pentadbiran sekolah rendah, menengah termasuk institusi pendidikan yang dibawah bidang kuasa PPD;
 2. Penempatan dan Pertukaran guru dalam daerah;
 3. Penempatan dan kemasukan murid di daerah;
 4. Mengurus, mengendalikan kemasukan data, memproses laporan dan menghasilkan analisis data guru melalui sistem eOperasi;
 5. Kelulusan permohonan guru ganti dan KGSK;
 6. Panel pergerakan gaji dan nilaian prestasi;
 7. Kelulusan Cuti Guru Besar dan Pengetua;
 8. Kelulusan permohonan pelancongan dan pendaftaran PIBG;
 9. Pendaftaran kemasukan murid asing;
 10. Menyelia dan Menyelaras Pendidikan Khas dan Pendidikan Swasta di peringkat daerah;
 11. Mengurus kebenaran mengutip derma;
 12. Mengurus kebenaran membuat kajian;
 13. Mengurus kelulusan permohonan membuat lawatan oleh sekolah;
 14. Mengurus latihan untuk pegawai dan staf;
 15. Mengurus latihan LDP untuk sekolah;
 16. Mengurus tugas-tugas protokol

 

 

UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT

 

 1. Mengurus sistem peng- komputeran dan hal-hal pengendalian perkakasan dan perisian aplikasi pejabat, sistem rangkaian PPD (LAN) dan sistem rangkaian KPM (WAN);
 2. Mengurus, mengendalikan kemasukan data, memproses laporan dan analisis Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan;
 3. Membina, mengurus, mengemaskini dan menyenggara Portal Rasmi PPD dan penyeliaan keselamatan berkaitan pencerobohan data;
 4. Merancang, membina dan menyelia perisian atau aplikasi-aplikasi online dan offline untuk kegunaan pengurusan unit-unit;
 5. Menyedia khidmat sokongan teknikal aplikasi-aplikasi online KPM dan JPN yang diturunkan dari semasa kesemasa;
 6. Mengurus dan memantau penggunaan akaun Sistem Emel Bersepadu 1GovUC projek pengintegrasian komunikasi sektor awam;
 7. Mengurus, memantau dan melaksanakan operasi penyelenggaraan peralatan ICT PPD dan sekolah;
 8. Mengurus, memantau dan menyelaras operasi Talian 1BestariNet dan SchoolNet;
 9. Penyelaras Pengurusan Makmal Komputer dan Makmal Yayasan Iskandar serta peranan Juruteknik Komputer.

 

 

UNIT PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN

 

 1. Mengurus, mengendalikan kemasukan data, memproses laporan dan menghasilkan analisis data pelajar melalui sistem APDM;
 2. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau program disiplin dan keselamatan pelajar;
 3. Memantau dan mengurus program berkaitan pengurusan asrama;
 4. Melaksana, menyelaras dan memantau Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan, kebajikan murid dan kesihatan;
 5. Melaksana, menyelaras dan memantau program motivasi, bimbingan, kaunseling dan kerjaya murid serta pencegahan dadah;
 6. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau aktiviti kelab, persatuan dan badan beruniform;
 7. Merancang, melaksana, menyelaras dan memantau aktiviti sukan dan permainan serta kursus kejurulatihan;
 8. Urusetia sukan MSSD dan MSKPP serta urusetia bersama agensi luar dalam aktiviti sukan;
 9. Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pendidikan pencegahan dadah;
 10. Merancang, melaksana dan menyelaras aktiviti pendidikan luar serta siri kejurulatihan pendidikan luar.

 

 

UNIT AKAUN DAN KEWANGAN

 

 1. Mengurus dan menyelaras urusan pentadbiran kewangan PPD dan sekolah harian;
 2. Memantau pengurusan kewangan PPD, sekolah-sekolah PTJ dan Bukan PTJ;
 3. Mengurus menyemak dan memantau baucer-baucer bayaran dibayar mematuhi prosedur kewangan;
 4. Mengurus dan memantau pengurusan gaji dan elaun kakitangan Warga Pendidikan;
 5. Mengurus dan memantau Akaun Belum Terima PPD, sekolah harian dan sekolah PTJ;
 6. Mengurus dan memantau serta memberi khidmat nasihat pengurusan kewangan sekolah;
 7. Memastikan pelaksanaan dan pengurusan e-SPKB di PPD dan sekolah-sekolah PTJ;
 8. Memantau perlaksanaan dan Pengurusan Sistem Maklumat Akaun Sekolah (SMS);
 9. Memastikan pelaksanaan dan pengurusan e-Budget PPD serta sekolah-sekolah PTJ;
 10. Memantau pelaksanaan dan pengurusan e-Perolehan di PPD.

 

 

UNIT PENGURUSAN KUALITI

 

 1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam;
 2. Menyelaraskan pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi;
 3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan audit dalaman seluruh proses kerja dalam bagi menepati keperluan kualiti;
 4. Membantu pengurus sekolah untuk menyelesaikan kekangan dalam pengurusan dan pentadbiran;
 5. Menjadi urus setia tetap mesyuarat pengurusan PPD dan mengurus minit mesyuarat pengurusan di peringkat PPD;
 6. Menyelaras semua anugerah kualiti dan inovasi di peringkat organisasi (KPM/JPN/PPD).

 

 

UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

 

 1. Mengendali pelbagai Peperiksaan Awam
 2. Mengendali pendaftaran calon-calon peperiksaan awam
 3. Pemantauan pelaksanaan pentaksiran dan kerja kursus
 4. Pelantikan petugas-petugas Peperiksaan Awam di peringkat Daerah
 5. Pengurussan Bilik Kebal
 6. Pentaksiran Berasaskan Sekolah dalam Daerah
 7. Pengurusan pengendalian keselamatan Peperiksaan Awam di daerah
 8. Program Penjaminan Kualiti PT3 di peringkat daerah
 9. Analisa data Peperiksaan Awam
 10. Tugas-tugas Khas

 

 

UNIT PERKHIDMATAN

 

 1. Mengurus dan menyelaras urusan pentadbiran am dan kewangan;
 2. Mengurus hal ehwal perkhidmatan dan perjawatan guru dan bukan guru;
 3. Menguruskan Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK);
 4. Mengurus dan mengurusetiakan operasi Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan;
 5. Mengurus pembelian, perolehan, perkhidmatan bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti di PPD dan bayaran dapat dijelaskan mengikut waktu;
 6. Menyediakan kemudahan prasarana yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan perkhidmatan kepada pelanggan dengan cekap, teratur, penyayang dan mesra pelanggan;
 7. Memastikan anggota unit sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan pelanggan, murid, guru dan masyarakat;
 8. Menyediakan staf yang mencukupi serta berdedikasi, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif;
 9. Merancang dan mengurus keperluan latihan bagi Anggota Kumpulan Pelaksana.

 

 

PUSAT KEGIATAN GURU (PKG)

 

 1. Memantau dan menilai keperluan dasar teknologi pendidikan;
 2. Memberi khidmat sokongan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran;
 3. Memberi khidmat sokongan pelaksanaan pembestarian sekolah mengikut kelompok;
 4. Membantu penyediaan, penerbitan dan menilai keberkesanan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media;
 5. Memantau dan memberi khidmat sokongan program literasi maklumat dan teknologi pendidikan serta pembangunan pusat sumber sekolah;
 6. Menyebar dan membudaya penggunaan bahan sokongan pengurusan pendidikan serta pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan melalui pelbagai media;
 7. Memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran;
 8. Membantu khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah.